Gartenübersicht

Gartenübersicht
Garten26 Garten1 Garten2 Garten3 Insektenhotel Garten4 Garten5 Garten6 Garten7 Garten8 Garten9 Garten10 Garten11 Garten12 Garten13 Garten14 Garten15 Garten16 Garten17 Garten18 Garten19 Garten20 Garten21 Garten22 Garten23 Garten24 Garten25 Garten27 - Spielplatz Garten28 Garten29 Garten30 Garten31 Garten32 Garten33 Garten34 Garten35 Garten36 Garten37 Garten38 Garten39 Garten40 Garten41 Garten42 Garten43 Garten44

Garten26

Garten#26

Heinz Bietmann

Garten1

Garten#1

unbekannt

Garten2

Garten3

Garten#3

unbekannt

Insektenhotel

Garten4

Gartem#4

Anastasia Diestel

Garten5

Garten#5

Pächter: Sigrid Schlautmann

Garten6

Garten#6

Pächter: Melli+Nelly

Garten7

Garten#7

unbekannt

Garten8

Garten#8

Pächter: Antonio Sousa

https://www.gartenfreunde-heidacker.de/user/antonio/

Garten9

Garten#9

Pächter: Justin Schröer

Garten10

Garten#10

Garten11

Garten#11

unbekannt

Garten12

Garten#12

Garten13

Garten#13

Alexander und Leyla Schütz

Garten14

Garten#14

Garten15

Garten#15

unbekannt

Garten16

Garten#16

Pierre-Louis Libera

Garten17

Garten#17

"frei"

Garten18

Garten#18

Garten19

Garten#19

unbekannt

Garten20

Garten#20

unbekannt

Garten21

Garten#21

Andy Pasterniak-Wellermann

Garten22

Garten#22

Willhelm

Garten23

Garten#23

Pächter: Mary Gerdes

Garten24

Garten#24

Pächter: Scharif 

Garten25

Garten#25

Pächter: Martina Brockfeld

Garten27 - Spielplatz

Spielplatz

Garten28

Garten#28

Pächter: Manuel Varbelow

Garten29

Garten#29

Pächter: Horst Neugebauer

Garten30

Garten#30

Pächter: unbekannt

Garten31

Garten#31

Pächter: Barbara + Heinz Rohe

Garten32

Garten#32

Pächter: unbekannt

Garten33

Garten#33

unbekannt

Garten34

Garten#34

Pächter: Jörg Schröer

Garten35

Garten#35

"frei"

Garten36

Garten#36

unbekannt

Garten37

Garten#37

Wilfried Nagelschmidt

Garten38

Garten#38

Garten39

Garten#39

unbekannt

Garten40

Garten#40

 

Garten41

Zeltplatz

Garten42

Garten#42

Pächter: Jörg Schröer

Garten43

Garten#43

Pächter: Hannelore + Herrmann Möllenkamp

Garten44

Garten#44

unbekannt